UCAS yanqi

   

        Hu, Jinxu  (Only in Chinese)

Phone:  +86-010-6967-1666

E-mail:  w_jxh@ucas.ac.cn

Office:   Room 125, Academy Building 2, Yanqihu Campus, UCAS

Address:  No.380 Huaibei, Huairou District, Beijing 101408, P. R. China